การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and ransparency Assessment: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม