แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังนี้

บันทึกเสนอ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found