รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566