กลุ่มนโยบายและแผน
nat
นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอดินันท์  ย่าหลี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายประจำปี
    • ไตรมาส 1     รายงานโครงการ
    • ไตรมาส 2    รายงานโครงการ
    • ไตรมาส 3    รายงานโครงการ
    • ไตรมาส 4    รายงานโครงการ

กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน