รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายประจำปี
    • ไตรมาส 1     รายงานโครงการ
    • ไตรมาส 2    รายงานโครงการ
    • ไตรมาส 3    รายงานโครงการ
    • ไตรมาส 4    รายงานโครงการ

กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน