พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารับผิดชอบงานธุรการของ “คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ซึ่งเปรียบเสมือนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ และยังมีอำนาจหน้าที่ด้านงานวิชาการ

มีสถานศึกษานำร่อง รุ่นที่ 1 จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

มีสถานศึกษานำร่อง รุ่นที่ 2 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

มีสถานศึกษานำร่อง รุ่นที่ 3 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

มีสถานศึกษานำร่อง รุ่นที่  4 จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่

มีสถานศึกษานำร่อง รุ่นที่  5 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

Play Video