39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน และให้รายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการเรียก หรือรับสินบนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

มาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รับฟังความคิดเห็น และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้มีส่วนร่วมในการวางแผน สังเกตการณ์ การประเมินคุณภาพงาน  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ประชาชนได้เสนอผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเสวนา และพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสตูล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  กิจกรรมถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม สมาคมวัฒนะพลเมือง มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเข้าร่วมถอดบทเรียนฯ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการผลลัพท์ที่พึงประสงค์ของเด็กสตูล DOE SATUN โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุม

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

2.เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง บนพื้นฐานความสุจริตเป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประกาศเจตจำนงค์สุจริต

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประกาศเจตจำนงสุจริต โดยร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ คำมั่นสัญญาว่าจะปฎิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลคว้าอันดับ ๑ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสรอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

  • บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดทำตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสรอบ 6 เดือน —คลิก—
  • มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ — คลิก —
  • มาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม — คลิก —
  • มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง — คลิก —
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ — คลิก —
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม — คลิก —
  • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 — คลิก —

                  

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found