36. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  รายงานผลการดำเนินการตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) จัดส่งศูนย์ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป ดังนี้

1.  หนังสือนำส่งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน  ไปยังสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  >> คลิก

2. แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  >>  คลิก

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found