ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน 

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-772165-6 

ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยา

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : satunpeo@gmail.com

ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ https://satunpeo.go.th

ช่องทางที่  8  สายด่วนผู้บริหาร

นายสมพงศ์  พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  เบอร์ติดต่อ  081 – 368 2540

***จำนวนเรื่องร้องเรียนขณะนี้   “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”***