การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี พ.ศ. 2566

การดำเนินงานเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน แยกเป็นองค์ประกอบด้านข้อมูล
จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

2. การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’t

3. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรม

4. การขับเคลื่อนจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found