การขับเคลื่อนจริยธรรม

การดำเนินงานเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. บันทึกข้อความ เรื่อง จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’t ,ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
  3. แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ Dos & Don’t
  4. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

                  

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found