ผู้บริหาร

รูปศึกษาสมพงศ์

นายสมพงศ์  พละไชย
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

16
17
18
19
20
21
22
23
24
Blue Elegant Real Estate Presentation

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

การสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง

สตูลสาร

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน 

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-772165-6 

ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยา

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : satunpeo@gmail.com

ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ https://satunpeo.go.th

ช่องทางที่  7  สายด่วนผู้บริหาร

นายสมพงศ์  พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  เบอร์ติดต่อ  081 – 368 2540

***จำนวนเรื่องร้องเรียนขณะนี้   “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”*** ข้อมูล ณ วัน 27 กรกฎาคม 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ที่ตั้งสำนักงาน

Book this Tour