ผู้บริหาร

รูปศึกษาสมพงศ์

นายสมพงศ์  พละไชย
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

1090298
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5
4
2
3
17

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

การสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง

สตูลสาร

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน 

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-772165-6 

ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยา

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : satunpeo@gmail.com

ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ https://satunpeo.go.th

ช่องทางที่  7  สายด่วนผู้บริหาร

นายสมพงศ์  พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  เบอร์ติดต่อ  081 – 368 2540

***จำนวนเรื่องร้องเรียนขณะนี้   “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”*** ข้อมูล ณ วัน 25 เมษายน 2566

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวสารด้านการเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่ตั้งสำนักงาน

Book this Tour