รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปี 2564 ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้