34.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  ดังนี้

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

  • ขออนุมัติจัดประชุมและใช้งบประมาณตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 —–คลิก—-
  • ระเบียบวาระการประชุมการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 —-คลิก—-
  • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิกำรจังหวัดสตูลที่ 35/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงกำรสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 –คลิก—

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลคว้าอันดับ ๑ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวมัสหลัน สาเอียด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของสำนักงาน และรองรับการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต่อไป.

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 —-คลิก—-

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Corruption)”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 —-คลิก—-

กิจกรรม จิตอาสา ศธจ.ทำดี ด้วยหัวใจ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ หอประชุม ๒๐ ปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วม โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณป่าชายเลน ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕โดยมี นายอดุลย์ หลีมานัน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสื้อยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล (อาคารหลังใหม่)

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดโครงการจิตอาสา “ศธจ.ทำดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายอดุลย์ หลีรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และมีข้าราชการ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม พัฒนา ปรับภูมิทัศน์โดยรอบณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อาคารหอสมุดกลาง ชั้น๒ โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีข้าราชการ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น๒สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเข้ากราบนมัสการพระมหาคลี จารุวํโส ป.ธ.๙ พธ.บ เจ้าคณะจังหวัดสตูล เพื่อแนะนำตัวเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อแสดงความเคารพ และสนทนาธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่งานโครงการขับเคลื่อนการปลุก

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found