37.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รายงานผลการดำเนินการตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ไปยัง ศูนย์ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หนังสือนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found