29.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีการดำเนินงานโดยมีส่วนร่วมซึ่ง หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธฤติ ประสานสอนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ลงพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๖ (จังหวัดสตูล) เพื่อ ตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมรับการตรวจราชการ รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สำหรับการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ดำเนินการติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

– ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและบ้านนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดย โรงเรียนสาครพิทยาคาร สังกัด สพม.สงขลา สตูล

-ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ ความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) ณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา และโรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สังกัด สช.สตูล

-ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามนโยบายเร่งด่วนของรับมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

-ตรวจเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายคนพิการ ตามโครงการ “กศน.ปักหมุดการศึกษา” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส” ณ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยประเด็นสำคัญๆ การตรวจและติดตาม ได้แก่ นโยบายพาน้องกลับมาเรียนภายใต้ “นำกลับ ค้นหา พัฒนา ส่งต่อ” เรื่อง โรงเรียนคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยสถานศึกษา“MOE Safety Center” ภายใต้มาตรการ ๓ ป. “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” และนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเน้นย้ำ ถึงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน การแก้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาสถานศึกษา และสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพมากที่สุด

  • วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสตูล ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดสตูล สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่การมีอาชีพและการมีงานทำการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสตูล โดยจับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน ๘ คู่สถานศึกษา มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล จำนวน ๑ แห่ง สถานศึกษาสังกัด สพป.สตูล จำนวน ๕ แห่ง สถานศึกษาสังกัด สพม. สงขลา สตูล จำนวน ๒ แห่งกศน.อำเภอ จำนวน ๑ แห่ง การจัดทำโครงการในครั้งนี้ ทำให้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลนำไปสู่การมีหลักสูตรการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง มีกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่จะนำไปใช้ในสถานศึกษา นำไปสู่การจัดทำแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์และหน่วยกิต ในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่อไป และผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ
  • วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและตรวจเยี่ยมเยาวชยผู้รับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรเงินทุนในปี ๒๕๖๕ เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่รับเงินทุนของมูลนิธิ จำนวน ๑๙ ราย
  • วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันในพื้นที่จังหวัดสตูล “พาน้องกลับมาเรียน” ได้แก่ สังกัด สพป.สตูล สังกัด สช.สตูล สังกัด สพม.สงขลา สตูล

⭐โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล และ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

  • วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมไข่มุก ชั้น๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจังหวัดสตูล ร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล และหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสตูล จะดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีความสามารถ และมีศักยภาพด้านกีฬา ก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด เป็นเยาวชนที่ดีในสังคม จัดให้มีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง กรีฑาทุกรุ่น (อายุตั้งแต่ ๖-๑๘ ปี) ในห้วงเวลาการจัดการแข่งขัน เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เยี่ยมชม และให้กำลังใจ นักศึกษา ครู จากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ในกิจกรรม “เทคนิคสร้างสรรค์ สุดหรรษา” พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา บูธนิทรรศการของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ที่ร่วมออกบูธ “สร้างสรรค์ งานศิลป์ ถิ่นสตูล” ในงานประจำปี และงานกาชาดวิถีใหม่ เที่ยวสบาย สไตล์ สตูล พ.ศ.๒๕๖๕จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ค – ๕ มิ.ย.๒๕๖๕ ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล

  • เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ติดตามการเปิดภาคเรียน วันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลโดยมีนายการูณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และคณะ ร่วมการติดตามการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มีความรักความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เรียนรู้นวัตวิถีท้องถิ่นและชุมชน วิถีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและชุมชน และรู้เท่าทันสื่อสู่การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน

  • วันที่ 29-30 มีนาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการผลลัพท์ที่พึงประสงค์ของเด็กสตูล DOE SATUN โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ได้ประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามหน้าที่อำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประกาศลงวันที่ 11 เมษายน 2565  ดังนี้ 

  • บันทึกประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  • ประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565  
  • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found