25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  จึงได้จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

  • บันทึกข้อความ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565)
  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2565
  • คู่มือเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ การจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การ  อุทธรณ์ การฟ้องคดีปกครอง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
  • บันทึกประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2565
  • ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2565
  • คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found