30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy)
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

นายสมพงศ์ พละไชย  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศเจตนารมณ์ หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้และบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และได้ลงนามรับทราบ ดังนี้

  • การประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล คลิกที่นี่
  • ประกาศเจตจำนง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล บริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
  • ประกาศเจตจำนง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล บริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับภาษาอังกฤษ) คลิกที่นี่
  • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Corruption” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found