รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      (1) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 1 / รายงานความโครงการ

      (2) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 2 / รายงานความโครงการ

       (3) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 3 / รายงานความโครงการ

       (4) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 4 / รายงานความโครงการ

 

รายงานการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      (1) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 1 / รายงานความโครงการ
      (2) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 2 / รายงานความโครงการ
      (3) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 3 / รายงานความโครงการ
      (4) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 4 / รายงานความโครงการ