สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ยึดมั่นระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  จึงรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ