หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566

1. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยโครงสร้างของสำนักงาน บุคลากรสำนักงาน ภารกิจของสำนักงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน  แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

2. มาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ จดหมายข่าว แถลงข่าว ติดประกาศ เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้มีส่วนร่วมในการวางแผน สังเกตการณ์ การประเมินคุณภาพงาน  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ประชาชนได้เสนอในเว็บไซต์ หรือช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้บุคลากรในสำนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน

4. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2.เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด
3. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
4. ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ
5. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
6. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน

6. มาตรการป้องกันการรับสินบน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน และให้รายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการเรียก หรือรับสินบนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

7. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดให้มีระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงกำหนดโครงสร้างและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมีการกำหนดช่องทางการติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กำหนดประเภทและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กำหนดวิธีการเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ระบบการจัดการ การติดตามและประเมินผล การจัดทำ สถิติ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน

  • สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 —คลิก—
  • คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 —คลิก—

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารแนบ

  • บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส —คลิก—
  • รายงานผลมาตรการ —คลิก—
  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส —คลิก—

                  

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found