หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ
31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหาร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีส่วนร่วมในการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  • การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล คลิก
  • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลโปร่งใน ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิก
  • คำสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลที่ 35/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงกำรสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 คลิก
  • จดหมายข่าวของผู้บริหาร คลิก

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมโครงการ“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๖๕” โดยมี นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับบุคลากร ณ วัดหน้าเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล วัดท่าจีน ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูลวัดพิทักษ์คลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูลวัดถ้ำเขาจีน ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูลวัดมงคลมิ่งเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ลงพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๖ (จังหวัดสตูล) เพื่อ ตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมรับการตรวจราชการ รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสตูล ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและตรวจเยี่ยมเยาวชยผู้รับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูลโดยมีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรเงินทุนในปี ๒๕๖๕ เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่รับเงินทุนของมูลนิธิ จำนวน ๑๙ ราย

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมไข่มุก ชั้น๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจังหวัดสตูล ร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล และหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสตูล จะดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีความสามารถ และมีศักยภาพด้านกีฬา ก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด เป็นเยาวชนที่ดีในสังคม จัดให้มีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง กรีฑาทุกรุ่น (อายุตั้งแต่ ๖-๑๘ ปี) ในห้วงเวลาการจัดการแข่งขัน เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีข้าราชการ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทางเฟสบุคประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการจังหวัดสตูล คลิก

ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวมัสหลัน สาเอียด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คลิก

จิตอาสา “ศธจ.ทำดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ หอประชุม ๒๐ ปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วม โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณป่าชายเลน ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดโครงการจิตอาสา “ศธจ.ทำดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายอดุลย์ หลีรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และมีข้าราชการ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม พัฒนา ปรับภูมิทัศน์โดยรอบณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อาคารหอสมุดกลาง ชั้น๒ โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ช่องทางเฟสบุคประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการจังหวัดสตูล คลิก

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found