กลุ่มอำนวยการ

ประกาศ

ประกาศ อำนวยการ

เอกสาร

  • ระเบียบแผน
  • คู่มือแผน
  • แบบฟอร์ม
  • รายงาน
  • ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของกลุ่ม

บุคลากร

นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวรัตนประภา ธรรมใจ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวจริงใจ สุวรรณจุณี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวซารีฟ๊ะ อาดำ
แม่บ้าน
นายดลเล๊าะ ก้อเด็ม
พนักงานขับรถ