กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กลุ่มอำนวยการ

รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย  ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัดดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ดำเนินงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบริหารงานและการควบคุมภายใน  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ  ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กฏหมายระเบี่ยบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคลคลคลิก—-
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –คลิก–
นางพรพิศ จันทรโชติ

         นางพรพิศ จันทรโชติ

              ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

       นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ

          นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

    นางสาวสุกัญญา บาราสัน

           นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

     นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตน์

                        นักวิชาการพัสดุ

    นางสาวจริงใจ สุวรรณจุณี

                     นักประชาสัมพันธ์

      นางสาวซารีฟ๊ะ อาดำ

                               แม่บ้าน

     นายดลเหล๊าะ ก้อเด็ม

                     พนักงานขับรถ