38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดังนี้

 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คลิกที่นี่
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง  มาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิกที่นี่
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม คลิกที่นี่
 • บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกที่นี่
 • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
 • บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดประชุมและใช้งบประมาณตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกที่นี่
 • คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ 35/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
 • แจ้งผลการประเมินคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่่นี่


ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found