การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

การดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565