บทบาท ภารกิจ

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อร่วมมือในการให้บริการงานตามกรอบภารกิจของคุรุสภา ด้านการควบคุมความประพฤติและปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งการให้การสนับสนุนส่งเสริมยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้

1. งานอำนวยการทั่วไป

1.1 งานธุรการและงานสารบรรณ การติดต่อระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและหน่วยงานอื่น ๆ
1.2 งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
1.3 งานการประชุม ดำเนินงานการประชุมในคณะกรรมการหรือคณะทำงานซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/จังหวัดสตูล ตั้งขึ้นมาเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาเป็นการเฉพาะกิจเท่านั้น เช่น การจัดงานวันครู การคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา
1.4 งานบริหารบุคคล
1.5 งานประชาสัมพันธ์  ติดต่อ ประสานงาน ให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานตามกรอบภารกิจของคุรุสภาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด
1.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (1) ระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพ
       (2) ระบบสารสนเทศการสื่อสารภายในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (GURUNET)
1.7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ

2.1 งานมาตรฐานวิชาชีพ การให้บริการ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง      
2.2 งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
       (1) งานขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
       (2) งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
       (3) งานขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องด้วยสูญหาย หรือแก้ไขข้อมูล
       (4) งานขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
       (5) งานติดตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ดึงเงินค่าธรรมเนียม ,ติดตามใบที่ยังไม่ได้รับ)
       (6) งานขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.3 งานจรรยาบรรณวิชาชีพ กิจกรรมส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
2.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ

3.1 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
3.2 งานวันครู
3.3  งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
       (1) งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
       (2) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น
       (3) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
       (4) งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
       (5) งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
       (6) งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส
       (7) งานจัดทำหนังสือประวัติครู  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือแจ้งรายนามประวัติครู
3.4  งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
3.5  งานสถาบันคุรุพัฒนา 
3.6  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดสตูล

นางสาวสุไวบ๊ะ มาราสา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ
E-mail :suwaibah_ma@ksp.or.th

นายกุลทรัพย์ คชฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : kullasab_ko@ksp.or.th

ติดต่องานคุรุสภาจังหวัดสตูล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
อาคารหอสมุดกลางชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยา
ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์/โทรสาร 074 740 656

Facebook page : คุรุสภาจังหวัดสตูล