ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสตูล ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566

ตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 (ประเทศไทย) โดยกำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสตูล นั้น จังหวัดสตูล มีผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7 ราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติจำนวน 5 ราย โดยใน 5 รายได้สละสิทธิ์การประเมิน จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัดสตูล ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อลงพื้นที่สืบหาข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูทั้ง 4 ท่าน

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสตูล เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found