ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ในจังหวัดสตูล

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาในจังหวัดสตูล ประจำปี 2566

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 โดยกำหนดส่งผลงานการคัดเลือกไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภาในจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ในจังหวัดสตูล ดังนี้

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found