การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้า (ผู้เกษียณปี 61 – 63)