วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และผ่านระบบออนไลน์ GOOGLE MEET เพื่อกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล พ.ศ.-๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดสตูล ให้เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ และสอดคล้องกับความเป็นวิถีชีวิต นำไปจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลต่อไป.

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found