กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอดินันท์  ย่าหลี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารเผยแพร่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมกลุ่ม