กลุ่มนโยบายและแผน

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ

เอกสาร

  • ระเบียบแผน
  • คู่มือแผน
  • แบบฟอร์ม
  • รายงาน
  • ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของกลุ่ม

บุคลากร

นางสาวนพภศร ศรีรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายชยวัฒน์ ภูขะโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายอดินันท์ ย่าหลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนูรีญา รงค์สมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ