สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูลจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 โดยมีพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผู้ร่วมงานประมาณ 150 คน ประกอบไปด้วยครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติและนักเรียนดีเด่น จำนวน 88 คน หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานทาง การศึกษา และคณะกรรมการจัดงาน จำนวน 62 คน ซึ่งการจัดงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด