กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ