KSP SELF-SERVICE

ระบบ KSP SELF-SERVICE ใช้กรณี ขอขึ้นทะเบียน ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ขอใบแทนใบอนุญาต เสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ด้วยตนเองแบบออนไลน์ (ผู้ใช้สามารถสมัครด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการสมัคร)

คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าระบบ KSP SELF-SERVICE