KSP SCHOOL

ระบบ KSP SCHOOL ใช้ในกรณี ขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และขอรับรางวัล ผ่านสถานศึกษาแบบออนไลน์ (สถานศึกษาต้องสมัครเข้าใช้ระบบ และเพิ่มข้อมูลของบุคลากรเข้าในระบบก่อนใช้งานเมนูต่าง ๆ)

คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าระบบ KSP School