พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม แก่ผู้ป่วย COVID-19
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี และนายอภิปราย โสภายิ่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงาน

สำหรับพิธีมอบเงินพระราชทานในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นเจ้าภาพจัดพิธีการ โดยมีสถานศึกษาในสังกัด ได้รับเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทาน เป็นเงิน ๑๙๖,๓๖๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อให้สถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก้ผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้นำเงินพระราชทานดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย เช่น ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซ่ม/ปรับปรุงอาคาร ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ ค่าเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์

ส่วนของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ ๗ โรงเรียน ได้แก่

๑. โรงเรียนบ้านน้ำหรา ๒. โรงเรียนบ้านวังประจัน ๓. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ๔. โรงเรียนบ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ ๑๔๗

๕. โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง ๖. โรงเรียนบ้านดูสน ๗. โรงเรียนอนุบาลมะนัง

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร