"ศธจ.สตูล ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ ค่ายกักตัวนักเรียนจากพื้นที่เสี่ยง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์คลี่คลาย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙"
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)
โดยมี นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการลงพื้นที่เยี่ยมครั้งนี้
สำหรับนักเรียนที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จะทำการกักตัว ๑๔ วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่คอยตรวจเช็คร่างกาย ส่วนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล จะเข้าโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ ใหม่ ดังนี้
๑.ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.เลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ ๑/ ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อมและประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ ก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล คือ On Air , Online , On Demand , On Hand (ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น ส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง ๕ รูปแบบ คือ On Site , On Air , Online , On Hand , On Demand โดยผสมผสานรูปแบบได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ รูปแบบ On Site นั้นไม่อนุญาต ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่สีแดงเข้มจัดการเรียนการสอน ตามมติของ ศบค. ที่ห้ามใช้อาคารสถานที่ ส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่สีแดง และสีส้มที่ประสงค์สอนในรูปแบบ On Site ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop COVID + (TSC+) ของกระทรวงสาธารณสุขครบทั้ง ๔๔ ข้อ หลังจากประเมินแล้วให้โรงเรียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเปิดเรียนแบบ On Site ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด.
ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร