ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดสตูล
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
มอบหมายให้ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ร่วมประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดสตูล
โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการนําเข้าเรื่อง การขออนุญาตใช้สถานศึกษาเพื่อการจัดสอบเข้าเรียนต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๒ โรงเรียน ประกอบด้วย
๑. โรงเรียนสตูลวิทยา มีผู้เข้า สอบชั้น ม.๑ จํานวน ๓๒๖ คน และ ม.๔ จํานวน ๓๔๘ คน
๒. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มีผู้เข้าสอบชั้น ม.๑ จํานวน ๓๒๘ คน และ ม.๔จํานวน ๓๓๑ คน

ซึ่งจะทําการสอบในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการอํานวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานศึกษาในการจัดสอบ
ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found