ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒๖
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒๖
โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found