"ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔"
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖ พร้อมคณะ เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดสตูล
เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
(โรงเรียนคุณภาพของชุมชน)
ณ โรงเรียนบ้านวังปริง อ.ท่าแพ จ.สตูล
โดยมี นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง คณะครูให้การต้อนรับ
โรงเรียนบ้านวังปริง ตั้งอยู่ หมู่ที่๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา มีเขตบริการ ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่๑ บ้านวังปริง และหมู่ที่ ๒ บ้านป่าเสม็ด โรงเรียนบ้านวังปริง ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๖ ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและดำเนินโครงการการศึกษาทางเลือก ปัจจุบันนางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงบ้านวังปริง
🇹🇭ภายใต้คำขวัญโรงเรียน “โอกาสทางการศึกษา ภูมิทัศน์งามตา การกีฬาดีเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
🇹🇭ปรัชญาโรงเรียน “การเรียน คือ โอกาส”
🇹🇭เอกลักษณ์ จักการศึกษา ๓ ระดับ
๒ ระบบ ๓ ระดับ อนุบาล,ประถม,มัธยม
๓ ระบบ ปกติ,การศึกษาทางเลือก
🇹🇭โรงเรียนบ้านวังปริง เป็นโรงเรียนแห่งการสร้างโอกาสจัดการศึกษา โรงเรียนทางเลือกเพื่อโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตกหล่นและออกกลางคัน ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้สามารถจบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับได้ ส่งเสริมด้านกีฬาให้กับผู้เรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึงตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้มีความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆได้รับรางวัลระดับจังหวัดเขตภาคและระดับประเทศโรงเรียนบ้านวังปริงจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแสวงหากิจกรรมวิธี การเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนสามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง ผ่านกิจกรรมฝึกทักษะเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายอาทิเช่น กิจกรรมการทำขนม กิจกรรมการทำแหนมเห็ด กิจกรรมอาชีพตัดผม เป็นต้น
🇹🇭โรงเรียนบ้านวังปริง
ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน จัดห้องเรียนเด็กพิเศษเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่านการเขียนการคิดคำนวณและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข.
ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุววรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร