การลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนที่เข้าร่วมแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดสตูล

นายชยพงศ์ สายฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้รับผิดชอบจังหวัดสตูล ประธานในการประชุมหารือกับคณะทำงานบูรณาการศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อรับฟังนโยบาย เรื่องบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมทั้งลงตรวจสภาพจริงของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร