สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติงานสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี โดยการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุธโส ประจำปี ๒๕๖๔ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ที่สนใจ สามารถยื่นคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านระบบ KSP Self-Service บนเว็บไซด์ของคุรุสภา ที่ http://ksp.or.th ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found