ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.

นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ITA
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเข้าร่วม ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเวปไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รับทราบและปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found