"ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระดับจังหวัดสตูล"

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระดับจังหวัดสตูล โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการเหล่ากาชาด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล

ด้วยสภากาชาดไทย จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด้กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม จากห้องเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการช่วยสอนเสริมของครูประจำชั้น ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่อ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนหนังสือภาษาไทยไม่ได้ จนเกิดการตระหนักรู้รักการอ่านเขียน เสริมสร้างประสบการณ์เขียน เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป.

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found