"ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง" ประธานเปิด "พลิกโฉมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ผ่านออนไลน์ สู่สถานศึกษานำร่องสตูลวันที่

13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสตูล Transforming Satun Sandbox For Sustainable Development

ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้รับเกียรติจากดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและบรรยายพิเศษ สร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เกิดความยั่งยืน ในหัวข้อการส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระดับนโยบาย ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ยุพิน บัวคอม รองศึกษาธิการภาค 6 ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ.ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา คณะกรรมการ ภาคีเครือข่าย จากภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน และสถานศึกษานำร่อง จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูลกล่าวรายงานว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการศึกษา ในระดับจังหวัด มีบทบาทบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดสตูล ในการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ โดยจังหวัดสตูล ได้รับการประกาศ จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช 2561 ก่อนมีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ 2562 ขณะนี้รวมระยะเวลา ในการดำเนินการประมาณ 5 ปี และได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขณะนี้มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 20 แห่ง ได้แก่

1.สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 15 แห่ง

2.สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสตูล จำนวน 1 แห่ง

3.สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 3 แห่ง

4 สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ได้กำหนดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสตูล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ขยายผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้กลไกความร่วมมือ ของภาคีเครือข่าย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมงานสถานศึกษานำร่อง จำนวน 20 โรงเรียน สถานศึกษาที่มีความสนใจ และหน่วยงานทางการศึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ภาคเช้า เป็นการบรรยายพิเศษ สร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เกิดความยั่งยืน และภาคบ่ายกิจกรรมสร้างการรับรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Satun Coaching Forum โดยทีมวิทยากรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found