เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบหรือ QR Code

https://drive.google.com/file/d/1caTbEU56kYktiRB6iBLf7PeYgv-AIdXM/view

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found