สตูล เจ้าภาพ เปิดการประกวดโครงงาน #วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ 2566

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค #ภาคใต้

ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

นายอดินันท์ ปากบารา อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาคภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการสอนในด้านวิชาการและกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเวทีในการแสดงศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษาภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูลจังหวัดสตูล เป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ที่เป็นตัวแทนจากระดับจังหวัด ของสถานศึกษาในภาคใต้ 14 จังหวัด แบ่งเป็นการประกวด 2 ระดับการศึกษา คือ

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 26 สถานศึกษาจำนวน 27 ผลงาน ครูที่ปรึกษา จำนวน 91 คน นักเรียนนักศึกษา จำนวน 117 คน

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จำนวน 26 สถานศึกษา จำนวน 27 ผลงาน ครูที่ปรึกษา จำนวน 84 คน นักเรียนนักศึกษา จำนวน 117 คน

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้และสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

ทำให้การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี #งานประชาสัมพันธ์ ศธจ.สตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found