กิจกรรม จิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล ครั้งที่ 5

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล” ครั้งที่ 5/2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล มีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพจัด เข้าร่วม

“กิจกรรมจิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล” เป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เชื่อมความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสตูลในเชิงบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป คือ วิทยาลัยชุมชนสตูล

ภาพ : จริงใจ สุวรรณจุณี #งานประชาสัมพันธ์ ศธจ.สตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found