พิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

(101ปี ยุวกาชาดไทย) ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี นายอดุลย์ หลีมานัน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางนงคราญ ธรรมเพชร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการฯเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด คณะครู และยุวกาชาด 6 โรงเรียน

จำนวน 400 คน ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านคลองขุด

2.โรงเรียนอนุบาลสตูล

3.โรงเรียนจงหัว

4.โรงเรียนสายเพชรศึกษา

5.โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม

6.โรงเรียนอนุบาลละงู

จังหวัดสตูล จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยในวาระครบรอบ 101 ปี ในวาระครบรอบ 101 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของยุวกาชาด การปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การ

มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found