งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา Teacher's Power is the Heart of Transforming the education Quality พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา Teacher’s Power is the Heart of Transforming the education Quality
และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

        นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อ่านสาร จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 นายอภิปราย โสภายิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงาน นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล กล่าวต้อนรับ นายศราวุฒิ ศรเดช ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์  นายยงยุทธ ยืนยง ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฎิญานตน การแสดงจากวิทยาลัยเทคนิคสตูล และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น2 วิทยาลัยเทคนิคสตูล

     คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู โดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการที่เรียกว่า "คุรุสภา" เป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกของส่วนกลาง ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ของจังหวัดสตูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล จัดงานวันครู ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครู พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา 
     จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ การมอบโล่ห์ เกียรติบัตร นิทรรศการครูเจ้าฟ้ามหาจักรี กิจกรรมศึกสานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ดังคำขวัญวันครู ของปี 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" 

ภาพข่าว จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.สตูล

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found