นักเรียนสตูล ตัวแทนประเทศไทย แลกเปลี่ยนด้านอุทยานธรณีวิทยาโลกระหว่างชาติเพื่อนบ้าน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ให้โอวาท แก่นักเรียน ครู ที่จะเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านอุทยานธรณีวิทยาโลกระหว่างเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย ไทย ญี่ปุ่น) ประกอบด้วยอุทยานธรณีโลกมุโรโตะ ประเทศญี่ปุ่น อุทยานธรณีโลก ประเทศไทย และ อุทยานธรณีโลกลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2565 ณ เกาะลังกาวี รัฐเกอด๊ะ อารูลอามาน ประเทศมาเลเซีย แต่ละประเทศส่งนักเรียนในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศ ประเทศละ 5 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน และผู้ประสานงาน 1 คน รวม 7 คน เป็นตัวแทนแต่ละประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ

สำหรับนักเรียนจังหวัดสตูล ครู และผู้ประสานงาน

ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยจากพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล

จำนวน 7 คนได้แก่

1.นางสาวการีม๊ะ มะลิหมัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านปากบารา สังกัด สพป.สตูล

2.นายกิตติพงศ์ ร่วมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สังกัด สพม.สงขลา สตูล

3.นางสาวลัดดา พลผอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนกำแพงวิทยา สังกัด สพม.สงขลา สตูล

4.นางสาวซูฮานา เถาวัลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสตูลวิทยา สังกัด สพม.สงขลา สตูล

5.นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สังกัด สพม.สงขลา สตูล

6.นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา ครูผู้ควบคุม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สังกัด สพม.สงขลา สตูล

7. นายร่มหลี สุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.สตูล ผู้ประสานงาน

โดยทั้ง 7 คน เดินทางสู่เกาะลังกาวี รัฐเกอด๊ะ อารูลอามาน ประเทศมาเลเซีย ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรายงานตัว และเข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการแลกเปลี่ยนด้านอุทยานธรณีวิทยาโลกระหว่างเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย ไทย ญี่ปุ่น) จัดโดย องค์การพัฒนาเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียน จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ภาพข่าว จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found