ศธจ.สตูล นำข้าราชการ และบุคลากร ประกาศพันธกิจ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 14 พฤศิจกายน 2565 นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวคำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

โดยร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิต สถานศึกษา สังคม และชุมชน สร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์ สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรม ศธจ.สตูล สุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาพช่าว จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found